facebook
youtube

zak
Szkoły dla dorosłych za darmo!
7.08.13
Program praktyk – Technik Administracji

SEMESTR II- PRAKTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

 CZAS TRWANIA PRAKTYKI – 4 TYGODNIE

 

MATERIAŁ NAUCZANIA:

 

LP

TEMATY

 

(4 TYG.x 5 DNI= 20 DNI)

 

ORIENTACYJNA LICZBA GODZIN

1

Organizacja podmiotu gospodarczego

2 dni

2

Kierowanie i zarządzanie firmą

3 dni

3

Polityka zatrudnienia w firmie

2 dni

4

System finansowo-księgowy firmy

5 dni

5

Planowanie i analiza w firmie

4 dni

6

Marketing w firmie

3 dni

7

Zakończenie praktyk

1 dzień

 

RAZEM

20 dni

1.ORGANIZACJA PRZEDSIEBIORCY:

 - omówienie programu praktyk

-   podmiot i zakres działania firmy

-  organizacja firmy- struktura, system zarządzania

-   majątek i fundusze firmy

- otoczenie zewnętrzne firmy -współpraca i zależność.

2.KIEROWANIE I ZARZADZANIE FIRMĄ:

-          struktura kierownictwa firmy

-          metody kierowania i zarządzania firmą

-          podstawowe problemy w kierowaniu i zarządzaniu firmą

-          tryb podejmowania decyzji

-          system kontroli wykonania decyzji

-          skutki niewykonania decyzji

3.POLITYKA ZATRUDNIENIA W FIRMIE:

-          zasady, metody doboru pracowników

-          ścieżki awansu w firmie

-          systemy motywacyjne i wynagrodzeń w firmie

-          tryb zatrudniania pracowników

-          tryb zwalniania pracowników

-          prawa i obowiązki pracowników.

4. SYSTEM FINANSOWO-KSIEGOWY W FIRMIE:

-          obieg dokumentów w firmie- instrukcja obiegu dokumentów

-          rodzaje dokumentów, system ich tworzenia, przyjmowania i kontroli

-          formy i metody ewidencji księgowej stosowane w firmie

-          zasady, formy i metody rozliczeń wewnętrznych

-          zasady, formy i metody rozliczeń zewnętrznych

-          ustalanie wyniku finansowego

-          sprawozdawczość finansowa firmy

  1. PLANOWANIE I ANALIZA W FIRMIE :

-          źródła informacji stanowiące podstawę planowania w firmie

-          tryb i organizacja planowania w firmie

-          planowanie operatywne i strategiczne w firmie

-          źródła informacji stanowiące podstawę analizy w firmie

-          tryb, rodzaje, metody i organizacja analizy w firmie.

  1. MARKETING W FIRMIE:

-          służby marketingu w firmie-organizacja

-          rodzaje i zakres badań marketingowych

-          nakłady na promocje i reklamę a ich efektywność

-          pozycja firmy na rynku

-          marketingowa ocena podstawowego produktu na rynku

-          strategia rozwoju firmy.

  1. ZAKOŃCZENIE PRAKTYK :

-          ocena dokumentacji sporządzonej podczas praktyki

-          wnioski z obserwacji firmy do wykorzystania przez firmę.

 

SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA:

 

W wyniku kształcenia słuchacz powinien umieć:

-    określić zadania i zakres pracy przedsiębiorcy,

-          postrzegać zasady dyscypliny pracy, bezpieczeństwa pracy i higieny pracy oraz przeciwpożarowe obowiązujące u danego przedsiębiorcy,

-          określić strukturę organizacyjną i podstawowe zadania komórek organizacyjnych przedsiębiorcy,

-          określić obieg dokumentów przedsiębiorcy,

-          sporządzić podstawowe dokumenty przedsiębiorcy,

-          określić zasady rozliczeń w jednostce- zewnętrzne i wewnętrzne,

-          określić formę i metody planowania charakterystyczne dla przedsiębiorcy,

-          określić zakres i metody analizy ekonomicznej charakterystyczne dla przedsiębiorcy,

-          scharakteryzować strategie rozwoju charakterystyczne dla przedsiębiorcy,

-          scharakteryzować politykę zatrudnienia stosowaną w podmiocie,

-          korzystać z urządzeń i materiałów biurowych przedsiębiorcy i obsługiwać je,

-          sporządzać rejestry dokumentów przychodzących i wychodzących,

-          sporządzać protokoły zebrań, narad i szkoleń,

-          prawidłowo segregować i archiwizować akta,

-          stosować normy etyczne i obyczajowe,

-          obsłużyć interesanta-bezpośrednio i pośrednio,

-          sporządzić korespondencję przy pomocy komputera i maszyny do pisania,

-          przygotować organizacyjnie naradę, konferencję, spotkanie z kontrahentami,

-          stosować zasady etyki i kultury zawodu.

 

UWAGI O REALIZACJI:

W trakcie praktyki zawodowej słuchacz powinien ukształtować praktyczne umiejętności określone w podstawie programowej. Realizacja tego zadania będzie możliwa, jeżeli podczas praktyk słuchacz będzie:

-          zapoznany z organizacją i podstawową działalnością podmiotu gospodarczego, w którym odbywa praktykę,

-          uczestniczył w obsłudze interesantów,

-          sporządzał korespondencję przy pomocy technicznych urządzeń biurowych,

-          współuczestniczył w procesie organizacji zarządzania,

-          obserwował i wyciągał wnioski np. z rady,

-          sporządzał projekty dokumentacji, np. zaświadczeń, decyzji, postanowień,

-          analizował lokalizację biura, dobór i rozmieszczenie sprzętu technicznego w biurze,

-          obserwował proces zaopatrzenia, np. w materiały biurowe,

-          identyfikował potrzeby interesantów i przewidywany tryb załatwiania ich spraw.

 

Podstawą uzyskania przez słuchacza pozytywnej oceny jest sporządzenie sprawozdania z praktyki odnoszącego się, w miarę precyzyjnie do jego doświadczeń w obrębie podanych na wstępie umiejętności oraz obserwacja słuchacza podczas praktyk dokonana na bieżąco  przez opiekuna praktyk.

 

SEMESTR III – PRAKTYKA W URZĘDZIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 CZAS TRWANIA PRAKTYKI – 4 TYGODNIE

 

MATERIAŁ NAUCZANIA:

 

LP

TEMATY

 

(4 TYG.x 5 DNI= 20 DNI)

 

ORIENTACYJNA LICZBA GODZIN

1

Organizacja urzędu

2 dni

2

Kierowanie i zarządzanie

5 dni

3

Polityka zatrudnienia w urzędzie

2 dni

4

System finansowo-księgowy urzędu

7 dni

5

Planowanie i analiza w urzędzie

3 dni

6

Zakończenie praktyk

1 dzień

 

RAZEM

20 dni

 

1. ORGANIZACJA URZEDU:

 - omówienie programu praktyk

-   podstawy prawne regulujące funkcjonowanie urzędu

-  regulamin organizacyjny-struktura, system zarządzania

-   majątek i fundusze urzędu

-   relacje zewnętrzne urzędu -współpraca i zależność.

2.KIEROWANIE I ZARZĄDZANIE :

-          struktura kierownictwa

-          metody kierowania i zarządzania stosowane w urzędzie

-          podstawowe problemy w kierowaniu i zarządzaniu urzędem

-          droga służbowa

-          tryb wydawania decyzji, postanowień- ich rodzaje

-          tryb wydawania zaświadczeń

-          załatwianie i rozpatrywanie skarg i wniosków

-          system nadzoru i kontroli nad administracją

-          skutki niewykonania decyzji i postanowień

3. POLITYKA ZATRUDNIENIA W URZĘDZIE:

-          zasady, metody doboru pracowników

-          ścieżki awansu w urzędzie

-          systemy motywacyjne i wynagrodzeń w urzędzie

-          tryb zatrudniania pracowników

-          tryb zwalniania pracowników

-          prawa i obowiązki pracowników.

4. SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY W URZĘDU:

-          zakładany plan kont sfery budżetowej

-          zasady organizacji i prowadzenia rachunkowości budżetowej

-          struktura budżetu

-          dysponenci środków budżetowych

-          obsługa bankowa budżetów gmin i powiatów

-          klasyfikacja budżetowa

-          zasady gospodarki finansowej środków specjalnych jednostek budżetowych

-          zasady gospodarki finansowej gospodarstw pomocniczych

-          pojęcie, rodzaje i dokumentacja dochodów i wydatków budżetowych

-          ewidencja dochodów, wydatków i kosztów budżetowych

 

  1. PLANOWANIE I ANALIZA W URZĘDZIE :

-          źródła informacji stanowiące podstawę planowania w urzędzie

-          metody planowania dochodów i wydatków jednostek budżetowych

-          plan dochodów i wydatków budżetowych

-          planowanie operatywne i strategiczne

-          źródła informacji stanowiące podstawę analizy w urzędzie

-          tryb, rodzaje, metody i organizacja analizy w urzędzie

-          wykorzystanie planowania i analizy w kierowaniu i zarządzaniu urzędem

  1. ZAKOŃCZENIE PRAKTYK :

-          ocena dokumentacji sporządzonej podczas praktyki

-          wnioski z obserwacji firmy do wykorzystania przez urząd.

 

SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA:

 

W wyniku kształcenia słuchacz powinien umieć:

-    określić zadania i zakres pracy przedsiębiorcy,

-          postrzegać zasady dyscypliny pracy, bezpieczeństwa pracy i higieny pracy oraz przeciwpożarowe obowiązujące u danego przedsiębiorcy,

-          określić strukturę organizacyjną i podstawowe zadania komórek organizacyjnych przedsiębiorcy,

-          określić obieg dokumentów przedsiębiorcy,

-          sporządzić podstawowe dokumenty przedsiębiorcy,

-          określić zasady rozliczeń w jednostce- zewnętrzne i wewnętrzne,

-          określić formę i metody planowania charakterystyczne dla przedsiębiorcy,

-          określić zakres i metody analizy ekonomicznej charakterystyczne dla przedsiębiorcy,

-          scharakteryzować strategie rozwoju charakterystyczne dla przedsiębiorcy,

-          scharakteryzować politykę zatrudnienia stosowaną w podmiocie,

-          korzystać z urządzeń i materiałów biurowych przedsiębiorcy i obsługiwać je,

-          sporządzać rejestry dokumentów przychodzących i wychodzących,

-          sporządzać protokoły zebrań, narad i szkoleń,

-          prawidłowo segregować i archiwizować akta,

-          stosować normy etyczne i obyczajowe,

-          obsłużyć interesanta-bezpośrednio i pośrednio,

-          sporządzić korespondencję przy pomocy komputera i maszyny do pisania,

-          przygotować organizacyjnie naradę, konferencję, spotkanie z kontrahentami,

-          stosować zasady etyki i kultury zawodu.

 

UWAGI O REALIZACJI:

W trakcie praktyki zawodowej słuchacz powinien ukształtować praktyczne umiejętności określone w podstawie programowej. Realizacja tego zadania będzie możliwa, jeżeli podczas praktyk słuchacz będzie:

-          zapoznany z organizacją i podstawową działalnością podmiotu gospodarczego, w którym odbywa praktykę,

-          uczestniczył w obsłudze interesantów,

-          sporządzał korespondencję przy pomocy technicznych urządzeń biurowych,

-          współuczestniczył w procesie organizacji zarządzania,

-          obserwował i wyciągał wnioski np. z rady,

-          sporządzał projekty dokumentacji, np. zaświadczeń, decyzji, postanowień,

-          analizował lokalizację biura, dobór i rozmieszczenie sprzętu technicznego w biurze,

-          obserwował proces zaopatrzenia, np. w materiały biurowe,

-          identyfikował potrzeby interesantów i przewidywany tryb załatwiania ich spraw.

 

Podstawą uzyskania przez słuchacza pozytywnej oceny jest sporządzenie sprawozdania z praktyki odnoszącego się, w miarę precyzyjnie do jego doświadczeń w obrębie podanych na wstępie umiejętności oraz obserwacja słuchacza podczas praktyk dokonana na bieżąco  przez opiekuna praktyk.

Co nas wyróżnia:

co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia